Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

"Seminar on outdoor education, landscape qualities and outdoor education facilities" (Part Ι)Στα πλαίσια του Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", συμμετείχα σε δραστηριότητα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης Comenius με τίτλο "Seminar on outdoor education, landscape qualities and outdoor education facilities" (Comenius Database - Reference Number: IS-2013-108-005) που έλαβε χώρα στην Ισλανδία.


Η δραστηριότητα ήταν επιχορηγούμενη από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) και πραγματοποιήθηκε από 02/09/2013 έως 07/09/2013.
Ο φορέας που οργάνωσε και ανέλαβε την πραγματοποίηση της δράσης ονομάζεται CursusIceland ehf και έχει έδρα στο Ρέυκιαβικ (Reykjavik)


Περιγραφή Προγράμματος
  • Διάρκεια
 Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν πέντε ημέρες με μία σύντομη συνεδρία κλεισίματος την έκτη ημέρα.

  • Περιεχόμενο
Το σεμινάριο περιελάμβανε διαλέξεις, πρακτική εφαρμογή, παρατήρηση, συζητήσεις, σωματικές και κοινωνικές δραστηριότητες, ανταλλαγή εμπειριών. Όλες οι δράσεις οικοδομήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν το μέγιστο δυνατό "μαθησιακό κέρδος" στους συμμετέχοντες. 

Κάθε ημέρα του σεμιναρίου ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη, τις πρωινές συνεδριάσεις και τις απογευματινές δραστηριότητες, και ήταν αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή τομέα.

Οι πρωινές συνεδρίες αποτελούνταν από διαλέξεις σε εσωτερικούς χώρους, επισκόπηση και εμβάθυνση στις σχετικές με την υπαίθρια εκπαίδευση θεωρίες, μελέτη των βέλτιστων πρακτικών της υπαίθριας εκπαίδευσης, μελέτη και ανάλυση παραδειγμάτων υπαίθριας εκπαίδευσης.

Οι απογευματινές συνεδρίες αποτελούνταν από "υπαίθρια εργαστήρια", δηλαδή την εμπράγματη εκμάθηση όσων είχαν προηγηθεί στις πρωινές συνεδρίες, την παρατήρηση και τις δραστηριότητες, με σκοπό να επιτευχθεί ολοκληρωμένη κατανόηση αλλά και να δοθεί η δυνατότητα για αξιοποίηση των τεχνικών και των μέσων που χρησιμοποιεί η υπαίθρια εκπαίδευση.

  • Συμμετέχοντες:
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν δεκαπέντε εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορες χώρες της Ευρώπης. 

ΧΩΡΕΣ                        ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Αυστρία                          2
Γερμανία                        2
Δανία                             2
Ελλάδα                          1
Ισπανία                          1
Πολωνία                        1
Πορτογαλλία                  2
Σουηδία                         4

  • Βασικά θέματα του προγράμματος:
- Υπαίθρια μάθηση
- Βιωματική μάθηση
- Μη τυπική μάθηση
- Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφορία 
- Ενεργός πολίτης
- Φυσικές ιδιότητες του τοπίου
- Αναψυχή και παιχνίδι
- Πολιτιστική κληρονομιά και ιστορικές αναφορές
- Τρόποι χρήσης της υπαίθρου στην παραδοσιακή μάθηση
- Πρόγραμμα σπουδών στον υπαίθριο χώρο
- Φυσική αγωγή
- Εκπαιδευτικά ταξίδια
- Υπαίθριες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις
- Σχολείο και συνεργασία με τους γονείς

  • Στόχοι του προγράμματος:
- Να ενισχύσει τη θεωρητική και πρακτική λειτουργία της εκπαίδευσης σε υπαίθριους χώρους.
- Να γίνει ανταλλαγή πρακτικών αλλά και εκμάθηση νέων τρόπων αξιοποίησης του εξωτερικού - φυσικού περιβάλλοντος στην εκπαίδευση.
- Να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες ώστε να δημιουργούν και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της υπαίθριας εκπαίδευσης.
- Να αναδείξει μία διαφορετική προσέγγιση της εκπαίδευσης και της μάθησης σε εξωτερικούς χώρους.
- Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες κατάρτιση σε σχέση με τα πρακτικά καθήκοντα του εκπαιδευτικού  στην υπαίθρια εκπαίδευση.
- Να αναδειχθεί το εξωτερικό τοπίο ως πηγή εκπαίδευσης και αναψυχής.
- Να αναδείξει και να τονίσει τη σπουδαιότητα της συμμετοχής και της υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας στην εδραίωση της υπαίθριας εκπαίδευσης. 
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου